Stadgar

Diabetesorganisationen i Sverige

§1 Ändamål
Riksorganisationens namn är Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS, och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en ideell handikapporganisation vars ändamål är att tillvarata människor med diabetes och deras närståendes intresse.

Organisationen skall särskilt verka för:

  • att skapa en bättre, tryggare och friare vardag för alla med diabetes
  • att främja barn, ungdomar och vuxna med diabetes medicinska och socialpolitiska intressen
  • att sprida kunskap om diabetes och dess konsekvenser
  • att arbeta för likvärdig behandling av personer med diabetes i Sverige
  • att hos myndigheter, organisationer och institutioner företräda personer med diabetes
  • att stödja vetenskaplig forskning rörande diabetes
  • att samarbeta med organisationer med likasinnad inriktning
  • att till medlemmarna förmedla forskningsrön, vård erfarenheter samt relevanta myndighetsbeslut och att till forskarna, vårdgivarna och myndigheter återföra personer med diabetes upplevelser och erfarenhet
  • Organisationen är partipolitiskt och religiöst obundet.

§2 Medlemskap
Medlem i organisationen är:
– individ/familj som betalat medlemsavgift till lokal- eller länsförening som är ansluten till DiOS.
-där ej lokal- eller länsförening finns, individ/familj som betalat medlemsavgift till riksorganisationen.
Individens hemvist är den förening till vilken medlemsavgift erlagts. Målsman räknas som medlem för minderårig till 18-års ålder.

§3 Anslutna föreningar
En förening som vill anslutas har på sitt årsmöte beslutat anta denna stadga och skickat årsmötesprotokollet till DiOS med en begäran att få ansluta föreningen till riksorganisationen. DiOS styrelse fattar därefter beslut om anslutning till DiOS.
En ansluten förening skall senast den 15 februari varje år till DiOS redovisa antalet medlemmar i föreningen per 31 december föregående år. Föreningarna skall när DiOS så kräver kunna redogöra för uppgifter om medlemmarna såsom namn, adress, födelsedatum (år-månad-dag), kön, diabetes eller ej samt i förekommande fall familjeanknytning. Föreningarna ska förse DiOS med de av Social styrelsen krävda uppgifterna för att berättigas till statsbidrag.
Senast den 30 april ska den av kongressen beslutade riksorganisationsavgiften för anslutna föreningar vara betald. Avgiften avser och gäller för innevarande år.

§4 Tidning
Tidningsavgiften erläggs för innevarande år.

§5 Organisationen
Organisationens uppbyggnad
Diabetesorganisationen i Sverige är organiserat i:
– Riksorganisationen
– Sjukvårdsregioner
– Lokalföreningar /Länsföreningar

Riksorganisationens beslutande organ:
– Kongressen
– Extra kongress
– Riksorganisationens styrelse

§6  Kongress
Kongressen är riksorganisationens högsta beslutande organ. Ordinarie kongress hålles vart annat år senast i oktober månad på plats som fastställs av riksorganisationsstyrelsen. Extra kongress kan sammankallas efter beslut av riksorganisationsstyrelsen. Extra kongress skall också sammankallas om minst hälften av lokal- och länsföreningarna så kräver. Kallelse, föredragningslista, verksamhets- och revisionsberättelse samt övriga handlingar för de år som kongressen skall behandla utsändes till ombud samt lokal- och länsföreningarna senast 30 dagar före ordinarie kongress. Har extra kongress sammankallats skall kallelse, föredragningslista samt handlingar rörande det eller de ärenden som föranlett kongressen sammankallande utsändas till ombud samt lokal- och länsföreningarna senast 30 dagar innan kongressen sammanträder.
Röstberättigad vid kongressen är lokal- eller länsföreningarnas valda ombud. Fördelning av ombud sker proportionerligt i förhållande till medlemsantalet i lokal- eller länsföreningarna den 31 december året före kongress året. Annan ombudsfördelning kan ske om lokalföreningarna och länsföreningarna med 2/3 majoritet överenskommer om detta. Fördelningen av ombud får inte ske så att en förening erhåller egen majoritet.
Riksorganisationsstyrelsens ledamöter är röstberättigade utom i frågor som berör ansvarsfrihet, ekonomisk förvaltning samt val av revisorer.

Omröstning sker öppet. Val sker med slutna röstsedlar om någon så begär. Vid lika röstetal avgör lotten.

Envar medlem har rätt att ansöka hos DiOS styrelse om närvarorätt vid kongressen.

Beslut får fattas av kongressen endast i frågor upptagna i den utsända föredragningslistan.
Vid ordinarie kongress skall följande ärenden behandlas:

1. Kongressens öppnande

2. Kongressens behöriga sammankallande

3. Upprop av ombud och styrelseledamöter

4. godkännande av dagordning

5. Val av ordförande för kongressen

6. Val av protokollförare för kongressen

7. Val av två justerare att jämte ordföranden justera kongressens protokoll

8. Val av två rösträknare

9. Behandling av verksamhetsberättelser sedan föregående kongress

10. Behandling av revisionsberättelserna sedan föregående kongress

11. Fastställande av resultat- och balansräkningarna

12. Fråga om ansvarsfrihet för riksorganisationsstyrelsens medlemmar

13. Behandling av motioner, som har inlämnats av medlem,  lokal- eller länsförening.

14. Behandling av förslag, som väckts av riksorganisationsstyrelsen

15. Fastställande av års- och andra avgifter för anslutna föreningar

16. Fastställande av DiOS rambudget och verksamhetsplan för de kommande åren.

17. Beslut om ev. arvoden och andra ersättningar till styrelsen samt andra förtroendevalda för kommande mandatperiod

18. Val av riksorganisationsordförande för en tid av två år

19. Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av dessa för en tid av två år (enl. § 7)

20. Val av revisorer och revisorsersättare för en tid av två år.

21. Val av valberedning för en tid av två år.

22. Avslutning

Vid extra kongress skall punkterna 1-6 och 20 samt det eller de ärenden som föranlett den extra stämmans sammankallande behandlas.

§7 Motioner till kongressen
Anslutna föreningar samt enskild medlem har rätt att lämna motion.  Motionen skall vara DiOS tillhanda senast 4 månader innan kongressen.

§8 Nomineringar till kongressen
Anslutna föreningar samt enskild medlem har rätt att nominera kandidater som förtroendevalda.
Som förtroendevald kan endast medlem i DiOS vara. Nomineringarna skall vara DiOS tillhanda senast 4 månader innan kongressen.

§9 Stadgeändringar
Beslut om stadgeändring fattas av kongressen och måste biträdas med minst 2/3 av de angivna rösterna.

§10 Riksorganisationsstyrelsen
a. Riksorganisationsstyrelsen handhar ledningen av Diabetesorganisationen i Sveriges verksamhet i enlighet med dessa stadgar och kongress beslut. Mellan kongresserna är riksorganisationsstyrelsen högsta beslutande organ.
b. Riksorganisationsstyrelsen består av ordföranden, samt jämnt antal och högst 8 övriga ledamöter samt dessutom ersättare. Personer med diabetes ska ha ett avgörande inflytande över verksamheten, vilket ska återspeglas i styrelsens sammansättning.

c. Riksorganisationsstyrelsen är beslutmässig då antalet närvarande motsvarar minst hälften av antalet ledamöter. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.

§11 Räkenskaper och revision
Riksorganisationens räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår. Årsredovisningen skall senast den 1 april överlämnas till revisorn för granskning, som senast den 15 maj skall avgiva berättelse över sin granskning.

§12 Uteslutning
Medlem (individ/familj, lokalförening eller länsförening) som uppenbart skadar Riksorganisationens verksamhet, bryter mot dess stadgar eller av kongressen fattade beslut kan av Riksorganisationens styrelse uteslutas.  Uteslutningsbeslutet skall om medlem så begär prövas av kongressen. Anmälan därom skall ske senast 6 veckor innan kongressen. I avvaktan på kongressens behandling av uteslutningen skall berörd medlem vara vilande i organisationen.

§ 13 Utträde
Förening som önskar utträde ur Diabetesorganisationen i Sverige anmäler detta skriftligt till styrelsen senast tre månader före kongressen som beviljar utträdet. Medlemsavgift erläggs dock av föreningen för hela det året, då kongressen beviljat utträdet, om inte kongressen beslutat annat.

§14 Upplösning av Riksorganisationen
För beslut om upplösning av Riksorganisationen fodras 2/3 majoritet vid två på varandra följande kongresser med minst en månads intervall, varav ett skall vara ordinarie. Vid upplösning tillfaller Riksorganisationens tillgångar i första hand forskningsändamål som gagnar personer med diabetes i Sverige och i andra hand andra ändamål som gagnar personer med diabetes i Sverige.