Stadgar

Diabetesorganisationen i Sverige
(antagna på kongressen 2017-06-18)

§1 Ändamål
Riksorganisationens namn är Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS, och har sitt säte i Stockholm.

Organisationen är en ideell sammanslutning av diabetesföreningar och enskilda. Organisationens ändamål är att tillvarata människor med diabetes och deras närståendes intresse.

Organisationen skall särskilt verka för:

 • att skapa en bättre, tryggare och friare vardag för alla med diabetes
 • att främja barn, ungdomar och vuxna med diabetes medicinska och socialpolitiska intressen
 • att sprida kunskap om diabetes och dess konsekvenser
 • att arbeta för likvärdig behandling av personer med diabetes i Sverige
 • att hos myndigheter, organisationer och institutioner företräda personer med diabetes
 • att stödja vetenskaplig forskning rörande diabetes
 • att samarbeta med organisationer med likasinnad inriktning
 • att till medlemmarna förmedla forskningsrön, vård erfarenheter samt relevanta myndighetsbeslut och att till forskarna, vårdgivarna och myndigheter återföra personer med diabetes upplevelser och erfarenhet

  Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§2 Medlemskap
Medlem i organisationen är:
– individ/familj som betalat medlemsavgift till lokal- eller länsförening som är ansluten till DiOS.
-där ej lokal- eller länsförening finns, individ/familj som betalat medlemsavgift till riksorganisationen.
Individens hemvist är den förening till vilken medlemsavgift erlagts. Målsman räknas som medlem för minderårig till 18-års ålder.

§3 Anslutna föreningar
En förening som vill anslutas har på sitt årsmöte beslutat anta denna stadga och skickat årsmötesprotokollet till DiOS med en begäran att få ansluta föreningen till riksorganisationen. DiOS styrelse fattar därefter beslut om anslutning till DiOS.
En ansluten förening skall senast den 15 februari varje år till DiOS redovisa antalet medlemmar i föreningen per 31 december föregående år. Föreningarna skall när DiOS så kräver kunna redogöra för uppgifter om medlemmarna såsom namn, adress, födelsedatum (år-månad-dag), kön, diabetes eller ej samt i förekommande fall familjeanknytning. Föreningarna ska förse DiOS med de av Socialstyrelsen krävda uppgifterna för att berättigas till statsbidrag.
Senast den 30 april ska den av kongressen beslutade riksorganisationsavgiften för anslutna föreningar vara betald. Avgiften avser och gäller för innevarande år.

§4 Tidning
Tidningsavgiften erläggs för innevarande år och beslutas av kongressen.

§5 Organisationen
Organisationens uppbyggnad
Diabetesorganisationen i Sverige är organiserad i:
– Riksorganisationen
– Lokalföreningar /Länsföreningar

Riksorganisationens beslutande organ:
– Kongressen
– Extra kongress
– Riksorganisationens styrelse

§6  Kongress
Kongressen är riksorganisationens högsta beslutande organ. Ordinarie kongress hålles vart annat år senast i oktober månad på plats som fastställs av riksorganisationsstyrelsen.

Kallelse till kongressen utsändes till lokal- och länsföreningarna senast tre (3) månader före ordinarie kongress.

Kongresshandlingarna, såsom föredragningslista, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt övriga handlingar för de år som kongressen ska behandla, utsändes till ombud, samt lokal- och länsföreningar senast en (1) månad före ordinarie kongress.

Extra kongress kan sammankallas efter beslut av riksorganisationsstyrelsen eller om revisor så begär. Kallelse till extra kongress sker senast en (1) månad före extrakongress.

Röstberättigad vid kongressen är lokal- eller länsföreningarnas valda ombud. Fördelning av ombud sker proportionerligt i förhållande till medlemsantalet i lokal- eller länsföreningarna den 31 december året före kongress året. Varje förening har rätt att sända minst ett ombud. Annan ombudsfördelning kan ske om lokalföreningarna och länsföreningarna med 2/3 majoritet överenskommer om detta. Fördelningen av ombud får inte ske så att en förening erhåller egen majoritet.

Riksorganisationsstyrelsens ledamöter är röstberättigade utom i frågor som berör ansvarsfrihet, ekonomisk förvaltning samt val av revisorer.

Omröstning sker öppet. Val sker med slutna röstsedlar om någon så begär. Vid lika röstetal avgör lotten.

Envar medlem har rätt att ansöka hos DiOS styrelse om närvarorätt vid kongressen på egen bekostnad.

Beslut får fattas av kongressen endast i frågor upptagna i den utsända föredragningslistan.

Vid ordinarie kongress skall följande ärenden behandlas:

1. Kongressens öppnande

2. Kongressens behöriga sammankallande

3. Upprop av ombud och styrelseledamöter

4. godkännande av dagordning

5. Val av ordförande för kongressen

6. Val av protokollförare för kongressen

7. Val av två justerare att jämte ordföranden justera kongressens protokoll

8. Val av två rösträknare

9. Behandling av verksamhetsberättelser sedan föregående kongress

10. Behandling av revisionsberättelserna sedan föregående kongress

11. Fastställande av årsredovisning sedan föregående kongress

12. Fråga om ansvarsfrihet för riksorganisationsstyrelsens medlemmar

13. Behandling av motioner, som har inlämnats av medlem,  lokal- eller länsförening.

14. Behandling av förslag, som väckts av riksorganisationsstyrelsen

15. Fastställande av års- och andra avgifter för anslutna föreningar

16. Fastställande av DiOS rambudget och verksamhetsplan för de kommande åren.

17. Beslut om ev. arvoden och andra ersättningar till styrelsen samt andra förtroendevalda för kommande mandatperiod

18. Val av riksorganisationsordförande för en tid av två år

19. Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av dessa för en tid av två år (enl. § 7)

20. Val av revisorer och revisorsersättare för en tid av två år.

21. Val av valberedning för en tid av två år.

22. Avslutning

§7 Motioner till kongressen
Anslutna föreningar samt enskild medlem har rätt att lämna motion.  Motionen skall vara DiOS tillhanda senast två (2) månader innan kongressen.

§8 Nomineringar till kongressen
Anslutna föreningar samt enskild medlem har rätt att nominera kandidater som förtroendevalda.
Som förtroendevald kan endast medlem i DiOS vara.

§9 Stadgeändringar
Beslut om stadgeändring fattas av kongressen och måste biträdas med minst 2/3 av de angivna rösterna.

§10 Riksorganisationsstyrelsen
a. Riksorganisationsstyrelsen handhar ledningen av Diabetesorganisationen i Sveriges verksamhet i enlighet med dessa stadgar och kongress beslut. Mellan kongresserna är riksorganisationsstyrelsen högsta beslutande organ.
b. Riksorganisationsstyrelsen består av ordföranden, samt jämnt antal och högst 8 övriga ledamöter samt dessutom ersättare. Personer med diabetes ska ha ett avgörande inflytande över verksamheten, vilket ska återspeglas i styrelsens sammansättning.

c. Riksorganisationsstyrelsen är beslutsmässig då antalet närvarande motsvarar minst hälften av antalet ledamöter. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.

§11 Räkenskaper och revision
Riksorganisationens räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår. Årsredovisningen skall senast den 1 april överlämnas till revisorn för granskning, som senast den 15 maj skall avgiva berättelse över sin granskning.

§12 Uteslutning
Medlem (individ/familj, lokalförening eller länsförening) som uppenbart skadar Riksorganisationens verksamhet, bryter mot dess stadgar eller av kongressen fattade beslut kan av Riksorganisationens styrelse uteslutas.

§ 13 Utträde
Förening som önskar utträde ur Diabetesorganisationen i Sverige anmäler detta skriftligt till styrelsen senast tre månader före kongressen som beviljar utträdet. Medlemsavgift erläggs dock av föreningen för hela det året, då kongressen beviljat utträdet, om inte kongressen beslutat annat.

§14 Upplösning av Riksorganisationen
För beslut om upplösning av Riksorganisationen fordras 2/3 majoritet vid två på varandra följande kongresser med minst en månads intervall, varav ett skall vara ordinarie. Vid upplösning tillfaller Riksorganisationens tillgångar i första hand forskningsändamål som gagnar personer med diabetes i Sverige och i andra hand andra ändamål som gagnar personer med diabetes i Sverige.

Dela gärna
 •  
 •  
 •  
 •